W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), funkcjonującego w powszechnym obrocie
prawnym pod nazwą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:
W świetle przywołanych powyżej przepisów oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) VL MEDIA sp. z o.o. (dalej: „VL
MEDIA”) jest administratorem Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodnie z zawartą z Państwem umową,
obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny.

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Państwa danych osobowych mogą Państwo skierować
do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail:inspektor@vlmedia.pl
Przekazanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich otrzymania, nie
jesteśmy w stanie świadczyć usług na Państwa rzecz.

Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe,
wyłącznie w celu:
1. Zawarcia i wykonywania umowy z Państwem jako abonentami
2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych,
podatkowych i informacyjnych
Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących
przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym
(np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).
Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów,
szczegółowo wskazane Umowie Abonenckiej.
Przekazane przez Państwa dane przekazujemy podmiotom działającym w naszym imieniu lub na
nasze zlecenie – tj. obsługującym wykorzystywane przez nas systemy teleinformatyczne,
wykonującym na naszą rzecz usługi instalatorskie i serwisowe, w razie konieczności również
podmiotom świadczącym nam usługi prawne, księgowe, doradcze. Podmioty te również przetwarzają
dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.

Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy
przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które
również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:
a) Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem
b) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.
Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można
poprzez złożenie do VL MEDIA jako administratora danych osobowych wniosku o:
1. Sprostowanie (poprawienie) swoich danych
2. Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie
3. Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych
4. Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez VL MEDIA
oraz o przekazanie kopii danych
5. Przeniesienie danych do innego administratora
6. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez
administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi
Abonenta VL MEDIA, ul. Pilotów 3/4, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą
elektroniczną na adres: administracja@vlmedia.pl.
W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych,
udzieloną w momencie zawierania umowy z VL MEDIA. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność
wcześniejszego przetwarzania danych przez VL MEDIA. Cofnięcie zgody w okresie obowiązywania
umowy stanowić będzie rozwiązanie umowy z winy Abonenta.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę
wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do
zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej
www.vlmedia.pl.